tania strona kielce
Jestem Fit
Chcesz do nas do??czy??
To nic trudnego...

Skontaktuj si? z nami !!


Krav Maga Kielce - Instruktorzy Krav Maga w Kielcach

Andrzej Marczak

INSTRUKTOR - stopie?  Expert 4
GLOBAL EXPERT TEAM MEMBER
Cz?onek Mi?dzynarodowej Grupy Ekspertów Krav Maga


 • Uprawnienia izraelskie i mi?dzynarodowe
 • SELF DEFENSE KRAV MAGA INSTRUCTOR
 • Instruktor mi?dzynarodowy - INTERNATIONAL TACTICAL TRAINING INSTITUTE
 • Air Marshal Tactics Instructor
 • VIP & 3rd Party Protection Instructor
 • FAST- Firearms Survival Tactics Instructor
 • UDT- Undercover Defensive Tactics Instructor
 • CQB/CQC Instructor
 • instruktor TAKTYK INTERWENCJI ORAZ TONFA
 • instruktor mi?dzynarodowy - TACTICAL KNIFE DEFENSE
 • licencjonowany trener HSRT - High Stress Reaction Training
 • instruktor strzelectwa bojowego i dynamiczno praktycznego
 • instruktor strzelectwa sportowego
 • s?dzia strzelectwa sportowego
 • instruktor boksu
 • Wyk?adowca w Policealnym Studium Ochrony
 • Szkoleniowiec S?u?b Mundurowych
 • Ratownik Kwalifikowany Pierwszej Pomocy Wpisany w Ogólnopolski Krajowy System Ratownictwa Medycznego
 • instruktor military survival - uprawnienia pa?stwowe
 • instruktor technik akrobatycznych
 • Absolwent Pa?stwowego Studium Cyrkowego w Julinku (specjalizacja - gimnastyk)
 • kwalifikowany instruktor kursów samoobrony dla dzieci - Krav Maga Kids
 • Ameryka?skie certyfikaty strzelania bojowego oraz walki no?em

By? w grupie pierwszych 4 osób, które otrzyma?y uprawnienia s?dziowskie nadane przez Polski Zwi?zek Karate w 1980 roku.

 

Poni?ej przedstawiamy wykaz szkole? zrealizowanych dla poszczególnych grup zawodowych
w zakresie zwi?kszenia bezpiecze?stwa w trakcie wykonywania obowi?zków s?u?bowych:

 

 1. 1. Zagro?enia kryminalne w pracy banków i instytucji finansowych
 2. 2. Bezpiecze?stwo obs?ugi lotniska Chopina w Warszawie
 3. 3. Sytuacje zagro?enia w pracy personelu obs?ugi
 4. 4. Bezpiecze?stwo pracowników w ?rodkach transportu publicznego (poci?g, taksówka, autobus)
 5. 5. Bezpiecze?stwo pracowników socjalnych
 6. 6. Bezpiecze?stwo pracowników s?u?b medycznych
 7. 7. Przeciwdzia?anie zagro?eniom w pracy pracowników ochrony
 8. 8. Bezpiecze?stwo kadry dydaktycznej w o?rodkach szkolno-wychowawczych
 9. 9. Specjalistyczne szkolenia dla dziennikarzy – korespondentów wojennych w rejonach dzia?ania polskich kontyngentów wojskowych

10. Szkolenie ?o?nierzy wyje?d?aj?cych na misje stabilizacyjne Irak, Afganistan

11. Wieloletnia wspó?praca z Centrum Szkolenia Misji Zagranicznych.

12. Szkolenia dotycz?ce bezpiecze?stwa na Stadionie Narodowym w Warszawie

13. Prowadzenie wielu mi?dzynarodowych kursów i seminariów na terenie kraju oraz zagranic?.

14. Szkolenie kadry zarz?dzaj?cej szko?ami i placówkami o?wiatowymi oraz kadry dydaktycznej

( 9500 osób) na wypadek zamachu terrorystycznego, szkolenia wiedzy i praktycznych umiej?tno?ci z zakresu prawid?owych zachowa? w sytuacji bezpo?redniego zagro?enia bezpiecze?stwa osób przebywaj?cych na terenie placówki o?wiatowej.

15. Prowadzenie dwuletniego szkolenia "Bezpieczna praca –

Wzmocnienie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony w?asnej w sytuacjach zawodowych".

16. Szkolenie specjalistyczne dla British and American Centre dla grup wyje?d?aj?cych do pracy za granic?.

17. Wspó?prowadzenie wraz z Tomaszem Adamaczykiem prekursrem Krav Maga w Polsce kursów specjalistycznych „Air Marshall”, FAST, Undercover tactics course, VIP course, ”City extreme „

18. Praca dydaktyczna jako wyk?adowca w szko?ach ochrony,

19. Prowadzenie kursów dla pracowników kwalifikowanych ochrony z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelania bojowego.

20. Szkoleniowiec i egzaminator wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony chroni?cych wa?ne osoby ze ?wiata polityki i biznesu.

Andrzej Marczak  jako jeden z najbardziej do?wiadczonych w Polsce instruktorów walki wr?cz, cz?onek Mi?dzynarodowego Zespo?u Ekspertów Krav Maga ,nale?y do ?cis?ego grona elitarnej Grupy Kadrowej Instytutu Krav Maga w wielu krajach Europy, odbywaj?cej regularne, cz?ste szkolenia pod okiem izraelskich instruktorów antytyterroryzmu i ochrony osobistej, Krav Maga oraz izraelskiej taktyki strzeleckiej.
Jest Ekspertem Krav Maga w takich organizacjach jak IKMF,KMG,United czy ICSKMA

Mi?dzy innymi od lat szkolony by? przez ?wiatowego szefa Krav Maga Eyala Yanilov a tak?e Amnona Darsa i Gabiego Noah ,Itay Gil, Lior Offenbach (wszyscy Izrael).

Andrzej Marczak by? od lat osobistym asystentem Krajowego Szefa Wyszkolenia Krav Maga Tomasza Adamczyka  

35 LAT pracy instruktorskiej Andrzeja Marczaka w dziedzinie samoobrony, full kontaktowej walki wr?cz oraz Krav Maga oznacza unikaln? skal? do?wiadcze? tego  instruktora!!